Uitwisseling & samenwerking  -  Exchange & collaboration

NL/EN: Artist educator: Maker en initiator van artistiek onderzoek in uitwisseling

 

Ik onderzoek hoe een veilige ruimte kan worden gecreëerd voor het delen en onderzoeken van persoonlijke ervaringen doormiddel van dialoog en verbeelding. Dit doe ik in kleinschalige, intieme sociaal geëngageerde kunstprojecten waarin artistiek onderzoek naar zelfperceptie en identiteit centraal staan.

 

 

Door uitwisseling en verbeelding wordt verbinding gemaakt met de zelf, de ander, de wereld om ons heen. Beeldtaal is essentieel: Door te werken met natuurlijke en gevonden materialen als metaforen worden herinneringen opgeroepen en inzichtelijk gemaakt, en wordt er een taal gevonden voor ervaringen die in woorden alleen te kort schieten.

 

Daarnaast geef ik lezingen, workshops en organiseer ik interactieve presentaties en exposities van uitkomsten van artistiek onderzoek.

 

 

Lees meer over mijn werkwijze...

 

Bekijk projecten..

NL/EN: Artist educator: Creator and initiator of collaborative artistic research projects

 

I research how a safe space can be created for sharing and exploring personal experiences through dialogue and a visual, material practice. I initiate small intimate socially engaged art projects in which artistic research into self-perception and identity are fundamental.

 

 

Through exchange and visualization connections are made with the self, the other, and the world around us. A visual language is essential: By working with natural and found materials as metaphors, memories are provoked and become more clear, and a language can be found for experiences that cannot be expressed in words alone.

 

 

I also give lectures, workshops and organize interactive presentations and expositions of  outcomes of artistic research projects.

 

 

 

Learn more about my methods...

 

View projects..

Iris Jousma

 

NL/EN: Artistiek onderzoek: Een proces van uitwisseling en verbeelding

 

Wat ik doe

Ik ben een maker, en een initiator van kleinschalige sociaal geëngageerde kunstprojecten rondom persoonlijke thema's zoals een chronische ziekte, trauma, en andere levens veranderende gebeurtenissen.

Centraal staat het onderzoeken van vragen over identiteit en zingeving. Het is een artistiek onderzoek naar iemands Narratieve Identiteit:

 

Wie was ik?   Wie ben ik?   Wie wil ik in de toekomst zijn?

 

De relatie van jezelf met de wereld om je heen is intrinsiek verbonden met jouw identiteit. Door met natuurlijke en gevonden materialen te werken en door samen uit te wisselen is er ruimte om die verbinding te onderzoeken.

 

 Hoe verhoud ik mij tot de wereld om me heen? Hoe wil ik mij verhouden?

 

Waarom

Als beeldend kunstenaar maak ik o.a. ruimtelijke installaties en interventies met natuurlijke en gevonden materialen. Het proces van maken en ontwikkelen helpt mij om inzicht te krijgen in mezelf en de wereld om me heen.

Vanuit mijn educatie achtergrond weet ik mensen van verschillende leeftijden en achtergronden te enthousiasmeren, te verbinden en begeleiden in een soortgelijk gezamenlijk creatief proces.

Als ervaringsdeskundige in het leven met de chronische ziekte MS en kan ik mij goed verplaatsen in anderen die intense, levens veranderende gebeurtenissen hebben meegemaakt en meemaken. Daarom stimuleer een gelijkwaardige samenwerking van uitwisseling en verbinding waarin wij samen werken met elkaar. Ik sta bewust in de groep, en niet er buiten.

 

Hoe

Een project kent een oriëntatie fase, een artistiek onderzoeksproces en een presentatie fase.

Om samen te kunnen werken met anderen rondom persoonlijke en gevoelige thema's, werk ik vanuit drie kernwaardes:

 

  • Een veilige ruimte waarin een gelijkwaardige samenwerking wordt gezocht
  • Erkennen en betrekken van individuele authenticiteit: creativiteit, mogelijkheden en ideeën
  • Respect voor privacy en werken met volledige instemming van deelnemers

 

In Noord-Ierland maakte ik kennis met het werk van Teya Sepinuck 'Theater of Witness'. Haar aanpak voor het werken met mensen met traumatische ervaringen en gemeenschappen op het toneel inspireerde mij in het ontwikkelen van een veilige ruimte voor het delen en onderzoeken van persoonlijke en gevoelige thema's. Voor het stimuleren van een gelijkwaardige uitwisseling basseer ik mij tevens op het concept horizontal relationship van Paolo Freire uit zijn boek Pedagogy of the Oppressed.

 

Met dit artistiek onderzoek hoop ik bij te dragen aan zelf-bewustzijn,  het beter begrijpen van persoonlijke ervaringen, en bij het zetten van een volgende stap naar de toekomst.

 

Ik vertel graag meer over mijn werkwijze in een persoonlijke mail of per telefoon.

Neem gerust contact met mij op.

 

NL/EN: Artistic research: A process of exchange and expression

 

What I do

I am an artist, and initiator of small intimate socially engaged art projects working with personal experiences of a chronic illness, trauma and other life-changing events. Core is artistic research into questions around identity and meaning giving. It is an exploration of someones Narttaive Identity: This conceals:

 

Who was I? Who am I? Who do I want to be in the future?

 

How you relate to the world around you is intrinsically connected to your identity. By using natural and found materials and exchange experiences in a collaborative research, these connections are explored.

 

How do I relate to the world around me? How do I want to relate?

 

Why

As an artist, I create art installations as spaces, and artistic interventions with natural and found materials. This helps me gain a better understanding of myself and the world around me.

As an educator I know how to motivate, connect and support people of various ages and backgrounds in a collective and creative process.

With my life-experience having a chronic illness, I can empathize well with others who have been through, and are going through intensive, life-changing events. This makes me stimulate building a horizontal relationship of collaboration, co-creation and exchange with each other. I am an inside in the artistic process.

 

How

A project conceals three phases; orientation, artistic research process and presentation.

I have 3 core values that are fundamental for my working practice to engage and collaborate in an artistic process around personal and sensitive themes:

 

  • A safe space in which we strive for equality in collaboration; a horizontal relationship
  • Authenticity: recognition of individual creativity, talents, skills, possibilities and ideas
  • A full consent: Respect for privacy and working with full consent of participants.

 

During an artist residency in Northern Ireland I encountered  artist and theatermaker Teya Sepinuck's Theater of Witness. She developed methods for Theater of Witness to engage communities and individuals who experienced trauma and conflict. She uses theater practices to contribute to reconciliation and peace building. She inspires me to develop my own methods for building a safe space for sharing and exploring the personal and sensitive. Also the concept of horizontal relationship from Paolo Freire's book Pedagogy of the Oppressed helped me develop methods for stimulating equality in collaboration.

 

With this artistic research practice I encourage people to become aware and reflect on their self-perception; form an (better) understanding of personal experiences; and towards taking a next step towards the future. This is a process I want to share with whom is ready and open to engage.

 

I am happy to share more about my methods in a personal email. Find my contact details here to get in touch.